Regulamin

Regulamin

 

1. Niniejsza strona internetowa jest własnością:

Firma DUO
Zbigniew Jędrzejko
ul. gen. Józefa Kustronia 40

43-300 Bielsko-Biała
Polska
NIP: 5470121873
REGON: 008455409
E-mail: kontakt(at)firmaduo.pl

 

2. Zakres niniejszego regulaminu.
Niniejszy Regulamin dotyczy każdej umowy zawartej pomiędzy Firmą DUO Zbigniew Jędrzejko, 43-391 Mazańcowice 614 (dalej zwana „Firma DUO”) a osobami korzystającymi ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sakwyrowerowe.eu (dalej zwanymi Klientami). Określenia te dotyczą również Polityki prywatności.

 

3. Oferta.
1. Towary przedstawione na niniejszej stronie internetowej nie stanowią wiążącej oferty złożonej przez Firmę DUO w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, a zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
2. Złożenie przez Klienta potwierdzonego zamówienia, zgodnie z p. 4 niniejszego regulaminu stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy.
3. Firma DUO zastrzega sobie prawo do odrzucenia złożonego zamówienia w uzasadnionych przypadkach.

 

4. Informacje dotyczące szczegółów zawierania umowy.
Umowa zawierana jest w następujący sposób:
1. Klient wypełnia formularz zamówienia wpisując wymagane dane.
2. Klient może zmieniać wpisane dane do chwili finalizacji zamówienia.
3. Finalizując składanie zamówienia, Klient akceptuje warunki podane w niniejszym Regulaminie, może je ponownie przejrzeć przed akceptacją oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także przeczytać Politykę prywatności.
4. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w chwili jego sfinalizowania przez Klienta.
5. Otrzymanie zamówienia zostanie potwierdzone przez Firmę DUO e-mailem wysłanym na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej.
6. Zakończenie realizacji umowy następuje z chwilą nadania przesyłki zawierającej zamówione towary wybranym przez Klienta sposobem wysyłki, na adres podany w formularzu zamówienia. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie Firmy DUO zakończenie realizacji umowy następuje z chwilą wydania towaru.

7. Oferowane towary są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary.
 

5. Warunki płatności.
1. Klient może wybrać spośród sposobów zapłaty dostępnych w chwili finalizacji zamówienia.
2. Dla zawieranych umów stosowane będą ceny produktów oraz koszty wysyłki przedstawione na stronie www.sakwyrowerowe.eu w chwili finalizacji zamówienia.
3. Płatność za zamówione towary jest wymagalna w chwili potwierdzenia zamówienia, za wyjątkiem płatności przy odbiorze towaru.
4. Wszelkie koszty wysyłki, w szczególności pakowania i transportu, ponosi Klient.
5. Firma DUO obciąży Klienta dodatkowymi kosztami wysyłki powstałymi z winy Klienta, jak na przykład koszty zwrotu powstałe z powodu podania przez Klienta błędnego adresu do wysyłki.

 

6. Warunki dostawy.
1. Dostawy są realizowane z magazynu Firmy DUO na podany przez Klienta w zamówieniu adres do wysyłki.
2. Klient może wybrać spośród sposobów dostawy przedstawionych w chwili finalizacji zamówienia.

3. Firma DUO nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przesyłki.
 

7. Informacje nt. prawa do zwrotu zakupionego towaru.
1. [Prawo do zwrotu] Klienci niniejszego sklepu internetowego są uprawnieni, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), do odstąpienia od umowy w terminie do 10 dni od daty jej zawarcia, na piśmie (listownie, e-mailem), bez podania przyczyny lub zwracając zakupiony towar. Termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna się najwcześniej w chwili otrzymania towaru przez Klienta. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, wystarczy dostarczyć Sprzedającemu informację o odstąpieniu w w/w terminie lub zwrócić towar w w/w terminie. Prawo do zwrotu nie przysługuje w stosunku do nabytych wyrobów, które zostały odebrane w siedzibie Firmy DUO. Zwroty powinny być kierowane na adres Firmy DUO podany w p. 1 Regulaminu.

2. [Następstwa zwrotu] W przypadku zwrotu towaru, obie strony zobowiązują się do zwrócenia świadczeń. W przypadku braku możliwości zwrócenia świadczenia w całości lub częściowo, lub zwrócony towar jest w stanie pogorszonym, wówczas strona zwracająca jest zobowiązana do zwrotu utraconej wartości. Nie dotyczy to przypadków, gdy pogorszenie spowodowane jest wyłącznie poprzez obejrzenie towaru, tak, jak miałoby to miejsce np. w sklepie. Aby uniknąć konieczności zwrotu utraconej wartości należy powstrzymać się od jego użytkowania oraz jakichkolwiek innych czynności, które mogłyby wpłynąć na jego wartość.
Prawo zwrotu nie stosuje się do zakupionych towarów, które zostały wyprodukowane na podstawie specyfikacji technicznych dostarczonych przez Klienta lub na specjalne zamówienie Klienta oraz towarów, których cechy nie pozwalają na powrotny transport.

 

8. Informacja o gwarancji i rękojmii.
Klientowi przysługują prawa do gwarancji i rękojmii wynikające wyłącznie z przepisów prawa, poza przypadkami, gdy gwarancja została wydana Klientowi na piśmie.

 

9. Informacje nt. składania reklamacji oraz zwrotów.
1. Reklamacja winna być złożona na piśmie (w formie e-maila lub listu).
2. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się z Firmą DUO, w celu poinformowania o zamiarze złożenia reklamacji oraz ustalenia terminu wysłania towaru.
3. Złożona reklamacja powinna zawierać oryginał lub kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji (przesłany przez Firmę DUO po otrzymaniu informacji o zamiarze złożenia reklamacji) oraz kartę gwarancyjną (jeśli została dołączona do produktu). Reklamacje, które nie zawierają powyższych dokumentów nie podlegają rozpatrzeniu.
4. Opakowanie, w którym przesyłany jest zwracany produkt, musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Produkt, który został uszkodzony z powodu nieodpowiedniego opakowania podczas przesyłki do Firmy DUO, nie zostanie wymieniony, a w przypadku zwrotu towaru koszty naprawy zostaną potrącone ze zwracanej kwoty.
5. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
6. Formularz reklamacji powinien zawierać opis uszkodzeń wraz z podaniem okoliczności zajścia usterki; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.
7. Koszty wysyłki i ewentualnego ubezpieczenia reklamowanego, jak również zwracanego towaru ponosi Klient. Firma DUO nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
8. Firma DUO poinformuje Klienta, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
9. Reklamowany towar jest odsyłany Klientowi w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Firma DUO. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Klient.
10.
Zwrot pieniędzy dokonany będzie do 30 dni od otrzymania zwracanego towaru przez Firmę DUO.

 

10. Pozostałe regulacje.
1. Do zakupionego towaru dołączany jest dowód zakupu paragon. Jeżeli Klient życzy sobie otrzymać fakturę, to powinien poinformować o tym Firmę DUO podczas finalizacji zamówienia, w polu „Informacje dodatkowe do tego zamówienia”, podając jednocześnie NIP.
2.
W razie zagubienia lub zniszczenia faktury, Klient winien skontaktować się niezwłocznie z Firmą DUO w celu uzyskania duplikatu. W przypadku paragonu duplikaty nie będą wydawane.

11. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie www.sakwyrowerowe.eu.
2. Firma DUO ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w chwili umieszczenia zmienionego Regulaminu na witrynie www.sakwyrowerowe.eu.
3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd w Bielsku-Białej.

 

Oparte na OpenCart
DUO © 2021